Zásady spracúvania osobných údajov

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

 • Vážený návštevník,

  Aby vás mohli Prevádzkovatelia  informovať o ich službách a produktoch ako aj, aby si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujú vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nich prvoradé a preto vás informujú o základných zásadách spracúvania vašich osobných údajov.

  • Prevádzkovatelia:

  Ing. Štefan Lopušný,

  so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava-Ružinov

  IČO: 34 615 652,

  Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod číslom 207-6543

  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ 1“)

  a

  Centrum Dianetiky a Scientológie Bratislava, o. z.

  so sídlom: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov,

  IČO: 30 858 089, Registrované v registri Občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR

  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ 2“)

  (ďalej len spoločne aj ako „Prevádzkovatelia“ alebo „Spoloční prevádzkovatelia“)

  v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečili ochranu spracúvania vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov. V súlade s čl. 26 Nariadenia Prevádzkovatelia spoločne určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom internetovej stránky www.scientology.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) a v súlade s ods. 2 uvedeného článku vám poskytujú základné časti ich dohody ako Spoločných prevádzkovateľov, ako aj ďalšie informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia.

  V zmysle čl. 26 Nariadenia, ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi.

  Osobné údaje sú:

  a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

  b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenie nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

  c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

  d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

  e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);

  f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

  Pri spracovaní vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu;

  Na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov Prevádzkovatelia prijali potrebné technické a organizačné opatrenia.

  Vaše osobné údaje sú spracúvané v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe, bez možnosti ich zneužitia.

  Prevádzkovatelia stanovili nasledovné účely spracúvania osobných údajov:

  • Plnenie zmluvných povinností,
  • Plnenie zákonných povinností,
  • Marketingové účely.


Plnenie zmluvných povinností

Za účelom plnenia zmluvných práv a povinností (právny základ spracúvania) Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné zmluvu uzavrieť a poskytnúť zmluvné plnenie.

Za týmto účelom Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľov (minimálne po dobu 5 rokov).

V prípade zasielania tovaru môžu byť osobné údaje poskytnuté poskytovateľovi poštovej alebo kuriérskej služby doručujúcej zásielku. Osobné údaje sú spracúvané aj spoločnosťou poskytujúcou informačno-technické služby pri správe Internetovej stránky. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie subjektom, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Pre účely plnenia zmluvných povinností sa považuje každý z Prevádzkovateľov za samostatného prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia spoločne určili prostriedok pre uzatváranie zmlúv, získavanie a spracúvanie osobných údajov (Internetová stránka www.scientology.sk) a v tomto rozsahu sa považujú za spoločných prevádzkovateľov.

OCA test

Za účelom vyhodnotenia a poskytnutia výsledku vyhodnotenia OCA testu (právny základ spracúvania) Prevádzkovateľ 2 spracúva vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, vek, najbližšie mesto k vám, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné vyhodnotenie a poskytnúť vyhodnotenie OCA testu.

Za týmto účelom Prevádzkovateľ 2 spracúva vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv a oprávnených záujmov.

Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie subjektom, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje získané pri uzatváraní zmluvy Prevádzkovatelia spracúvajú za účelom splnenia si svojich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Za týmto účelom Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a bydlisko po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

Bez poskytnutia týchto osobných údajov si Prevádzkovatelia nemôžu splniť povinnosti, ktoré im ukladá zákon alebo medzinárodná zmluva, a teda ich poskytnutie je nevyhnutné.

Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý na tento účel spracúva osobné údaje za Prevádzkovateľov na účely spracovania účtovníctva a plnenia si povinností voči štátnym inštitúciám. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Pre účely plnenia zákonných povinností sa považuje každý z Prevádzkovateľov za samostatného prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia spoločne určili prostriedok pre získavanie a spracúvanie osobných údajov (Internetová stránka www.scientology.sk) a v tomto rozsahu sa považujú za spoločných prevádzkovateľov.

Marketingové účely

Aby vám Prevádzkovatelia mohli poskytovať informácie o možnostiach využitia ponuky ich služieb a tovarov, spracúvajú vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje spracúvajú na tento účel, iba ak im na to dáte výslovný súhlas.

Súhlas na spracovanie osobných údajov môžete poskytnúť zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ alebo podpísaním súhlasu na spracovanie osobných údajov udeleným v zmysle čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona písomne.

Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním Prevádzkovateľov na e-mailovú adresu, prípadne písomne na adresu sídla Prevádzkovateľov.

Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

Vaše osobné údaje pre účely marketingové sú uchovávané do odvolania vášho súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov. V prípade, ak svoj súhlas odvoláte, budú vaše osobné údaje zmazané.

Pre marketingové účely sa Prevádzkovatelia považujú za spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia.

Požívanie súborov cookies

Na vytvorenie ponuky podľa vašich predstáv používame súbory cookies a podobné technológie, ako napr. pixely, tagy a pod. (tzv. „cookies“). Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu vášho využívania Internetovej stránky.

Dobra uchovávania súborov cookies

Väčšina súborov cookies, je po ukončení relácie v prehliadači automaticky vymazaná z vášho pevného disku (tzv. dočasné súbory cookies alebo session cookies). Okrem týchto sú používané aj také súbory cookies, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku aj po ukončení relácie („perzistentné cookies“). Pri ďalšej návšteve automaticky Internetová stránka rozpozná, že ste ju už navštívili a vie, ktoré záznamy a nastavenia uprednostňujete. Tieto súbory cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola ponuka Prevádzkovateľov prístupnejšia pre používateľa, efektívnejšia a bezpečnejšia. Používané súbory cookies nájdete v nastaveniach súborov cookies. Tu nájdete informácie o poskytovateľoch súborov cookies, účeloch používania týchto súborov, spracovaných kategóriách údajov, právnych predpisoch týkajúcich sa spracovania údajov v súvislosti s používaním súborov cookies, dobe a miestach uloženia údajov, na ktorých sa údaje spracovávajú.

Typy súborov cookies.

a) Potrebné súbory cookies (tzv. technické cookies)

Technické súbory cookies slúžia pre účely správneho fungovania Internetovej stránky. Vypnutie týchto súborov cookies môže spôsobiť jej nesprávne fungovanie.

b) Použitie cookies a externých obsahov pre marketing/reklamu (tzv. marketingové cookies).

Cookies pre marketingové a propagačné účely sú využívané, aby  na báze analýzy správania používateľov pri surfovaní bolo možné vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a segmentovať používateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). V nadväznosti na to sa dá reklamu cielene použiť pre užívateľov priradené ku konkrétnej cieľovej skupine (targeting).

Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či používateľ navštívil Internetovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí.

c) Štatistiky – Analytické súbory cookies

Tzv. analytické súbory cookies slúžia na sledovanie vášho správania na Internetovej stránke a jeho následného vyhodnocovania, a to za účelom zlepšenia a prispôsobenia Internetovej stránky vašim potrebám.

d) Preferencie – Funkčné súbory cookies

Tzv. funkčné súbory cookies slúžia na zapamätanie si volieb používateľov (napríklad jazykové preferencie, prihlasovacie údaje) a na prispôsobenie funkcií Internetovej stránky vašim potrebám.

Na použitie cookies potrebujeme váš súhlas. Súhlas môžete poskytnúť pred tým ako začnete prehliadať Internetové stránky. Neposkytnutie súhlasu nebráni technickému uloženiu údajov (tzv. „technických cookies“) alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie služieb.

Prevádzkovatelia rešpektuje vaše rozhodnutia o akceptácii cookies. Súhlas, ktorý poskytnete, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú Prevádzkovateľmi spracúvane máte právo vedieť, či Prevádzkovatelia spracúvajú vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvajú vaše osobné údaje máte právo ich požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe vašej žiadosti vám Prevádzkovatelia vydajú potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov. Na základe vašej žiadosti vám Prevádzkovatelia poskytnú kópiu osobných údajov, ktoré spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré požiadate ako dotknutá osoba majú Prevádzkovatelia právo účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade ak Prevádzkovatelia evidujú vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje máte právo požiadať ich o opravu osobných údajov. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe vašej žiadosti Prevádzkovatelia vykonajú potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako o to požiadate.
  • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade spracovania osobných údajov na marketingové účely máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
   3. namietnete voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods.2 Nariadenia,
   4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – ako dotknutá osoba máte právo požadovať Prevádzkovateľov aby obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia vašej žiadosti budú Prevádzkovatelia vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak Prevádzkovateľom oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým nedôjde k overeniu ich správnosti; ak sú spracúvané vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby spracúvanie vašich osobných údajov bolo len obmedzené; vaše údaje už Prevádzkovatelia nepotrebujú, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým Prevádzkovatelia neoveria, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť údajov – máte právo žiadať, aby vám Prevádzkovatelia poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať Prevádzkovateľov, aby vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo oni.
  • Právo namietať –  máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovatelia nesmú ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na Prevádzkovateľov kedykoľvek obrátiť, a to:

  • e-mailom na: bratislava@dianetika.sk
  • prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej na: Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava-Ružinov

  Svoje práva môžete uplatniť u ktoréhokoľvek Prevádzkovateľa alebo voči ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi.

  Informácie o základných častiach dohody Spoločných prevádzkovateľov:

  Podľa dohody Spoločných prevádzkovateľov sú za informovanie dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia zodpovední obaja Spoloční prevádzkovatelia.

  Na výkon práv sú oprávnení a povinní obaja Spoloční prevádzkovatelia.