Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj „VOP“/ vymedzujú práva, povinnosti a zmluvné vzťahy medzi podnikateľským subjektom Ing. Štefan Lopušný, IČO: 34 615 652, s miestom podnikania Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava - Ružinov, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava ako Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej, a to v oblasti predaja náučných kníh /ďalej aj len „Tovar“/ dostupných na webovej stránke: https://scientology.sk/ /ďalej aj „Webová stránka“/.

 

II. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúcim je podnikateľský subjekt: Ing. Štefan Lopušný, IČO: 34 615 652, s miestom podnikania Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava - Ružinov, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava.

 2. Kúpna zmluva je zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci postupom uvedeným v článku III. týchto VOP a ktorej predmetom je Tovar ponúkaný na Webovej stránke Predávajúceho. (ďalej aj len „Zmluva“).

 3. Kupujúcim je osoba, ktorá má záujem o kúpu Tovaru a ktorá sa na základe Zmluvy s Predávajúcim stáva účastníkom zmluvného vzťahu.

 4. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej aj „VOP“/ – sú ustanovenia upravujúce práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho uvedené v tomto dokumente, ktoré predstavujú úplnú zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 
 1. Tovar – náučné knihy uvedené na Webovej stránke Predávajúceho.

 2. Webová stránka – je internetová stránka, na ktorej Predávajúci ponúka predaj Tovaru a to https://obchod.scientology.sk.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY NA DIAĽKU

 1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom Webovej stránky - https://obchod.scientology.sk takým spôsobom, že na nej vytvorí objednávku a vyplní elektronický objednávkový formulár.

 2. Pred vytvorením akejkoľvek objednávky má Kupujúci možnosť oboznámiť sa s obsahom Tovaru a to prostredníctvom jeho podrobného opisu na Webovej stránke. Takisto v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom obsahu Tovaru môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: kontakt@scientology.sk.

 3. Pri každej objednávke prostredníctvom elektronického objednávkového formulára musí Kupujúci – fyzická osoba, nepodnikateľ uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú, prípadne aj fakturačnú adresu, e-mail. Kupujúci - právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ musí uviesť: názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je platiteľom DPH. 
 1. Objednávka obsahuje políčko, ktorého zakliknutím:

(zakliknutím tohto políčka pred odoslaním objednávky dáva Kupujúci najavo svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely).

 1. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby zároveň Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že za Tovar je potrebné uhradiť cenu ako aj s jej výškou.
 2. Vytvorená objednávka Kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára sa považuje za záväznú. 
 3. Po obdržaní objednávky Predávajúci potvrdí prijatie objednávky Kupujúcemu na trvalom nosiči - prostredníctvom e-mailu („akceptácia objednávky“).
 4. Akceptácia objednávky obsahuje najmä:

 

 • Číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky,
 • Špecifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy,
 • Údaje o cene vrátane prípadnej DPH a ostatných daní,
 • Platobné podmienky,
 • Poštovné, balné, spôsob doručenia.

 

V prílohe akceptačného e-mailu Predávajúci doručí Kupujúcemu nasledovné doklady:

 • VOP
 • Reklamačný poriadok
 • POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • Predfaktúra (v prípade bankového prevodu).
 1. Okamihom doručenia akceptácie objednávky Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu sa považuje Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim za uzatvorenú. 
 1. Zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim zaniká úplným splnením vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy.

 2. V prípade, ak si Kupujúci želá zrušiť Zmluvu, môže tak urobiť pred akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho na e-mailovej adrese Predávajúceho: kontakt@scientology.sk
 3. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy takýmto spôsobom, Zmluva zaniká okamihom doručenia e-mailovej správy zo strany Kupujúceho.

 

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena za Tovar je stanovená pri každom Tovare uvedenom na Webovej stránke ako cena konečná vrátane prípadnej DPH stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne iných daní. Akékoľvek poplatky a náklady súvisiace s použitím internetových ako aj iných služieb, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením Zmluvy na diaľku a znáša Kupujúci sám.

 2. Kupujúci má možnosť uhradiť cenu prostredníctvom:
   1. platobnej brány - Shoptet Pay: 
    1. platobnou kartou,
    2. formou elektronického bankovníctva – internet banking (TatraPay, SporoPay....),
   2. bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu ihneď v prípade voľby platby platobnou kartou alebo formou elektronického bankovníctva a v prípade platby bankovým prevodom do dátumu splatnosti uvedeného na predfaktúre doručenej na e-mailovú adresu Kupujúceho. Zaplatením ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

 2. Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP zároveň vyjadruje súhlas s elektronickou formou faktúry a zároveň vyhlasuje, že je schopný prijať po technickej stránke predmetnú faktúru a rovnako zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť jej obsahu a čitateľnosť predmetnej faktúry. Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je náhradou faktúry v listinnej (papierovej) forme. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú predmetom obchodného tajomstva, a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať.

 

V. DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V opačnom prípade sa predpokladá, že spôsob dopravy určuje Predávajúci.

 2. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby doručenia za tieto ceny:
 • osobný odber v prevádzke Predávajúceho na adrese: Zvončekova 29, 831 06 Bratislava Rača, zdarma,

prevádzková doba je Po – So 10:00 – 20:00 hod. (tovar bude rezervovaný iba 3 dni od dohodnutého vyzdvihnutia)

 • Kuriérska služba DPD, zdarma.
 • Slovenská pošta, zdarma
 1. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote uvedenej v objednávke Tovaru podľa typu dopravy zvolenej Kupujúcim, najneskôr však do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak nie je dohodnuté inak.

 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek zjavne viditeľných nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s prepravcom zápis o škode. V prípade viditeľne poškodeného obalu Kupujúci prevezme tovar s výhradou (pri podpise o prevzatí Kupujúci napíše, že preberá s „výhradou“ alebo nemusí zásielku od prepravcu prevziať). Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. 
 1. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Po vrátení neprevzatého tovaru späť do sídla Predávajúceho bude Kupujúcemu vystavená zálohová faktúra na dopravu tovaru so splatnosťou 7 dní. V prípade, že nebude faktúra uhradená, je Predávajúci oprávnený vyžadovať jej úhradu súdnou cestou.

  

VI. ZÁSADY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ, PODNETOV, REKLAMÁCIÍ

 1. Zásady vybavovania sťažností, podnetov a reklamácií sú upravené bližšie v Reklamačnom poriadku.

 

VII. PRÁVO KUPUJÚCEHO (SPOTREBITEĽA) NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Právo Kupujúceho/Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy je bližšie upravené v POUČENÍ O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY uzatvorenej ako Zmluva na diaľku.

 

VIII. PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

 1. nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu z objektívnych príčin,

 2. má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých mu Kupujúcim,

 3. má dôvodné podozrenie, že ide o elektronický útok na Predávajúceho, prípadne iný útok.

 4. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy potom, čo bola objednávka už zaplatená a neprišlo k odoslaniu Tovaru, bude obdržaná suma v plnej výške vrátená do štrnástich dní Kupujúcemu späť na účet, z ktorého platbu za objednávku uskutočnil.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci na základe týchto VOP a Zmluvy spracúva jeho osobné údaje za účelom ich plnenia ako aj za účelom plnenia si zákonných povinností v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné Zmluvu uzatvoriť. Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú dostupné na Webovej stránke.

 2. Pre účely ochrany osobných údajov sa za Predávajúceho považuje podnikateľský subjekt Ing. Štefan Lopušný, IČO: 34 615 652, s miestom podnikania Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava - Ružinov, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava (ďalej iba „správca“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Ing. Štefan Lopušný, s miestom podnikania Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: kontakt@scientology.sk
 3. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentami: Zásady ochrany osobných údajov a Poučenie o právach dotknutých osôb zverejnených na Webovej stránke.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 31.07.2022 a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

 

 1. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 

 1. Kupujúci vytvorením objednávky na Webovej stránke Predávajúceho okrem iného potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Predávajúci aj Kupujúci sú povinní riadiť sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 3. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj nároky z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknutého z tohto právneho vzťahu, alebo sporu či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, alebo sporu o neplatnosť právneho úkonu sa budú strany snažiť tento spor prioritne vyriešiť dohodou. V prípade, ak sa stranám nepodarí spor vyriešiť dohodou, sú na rozhodnutie tohto sporu príslušné súdy Slovenskej republiky podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych úprav.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa stáva účinnou dňom ich zverejnenia na Webovej stránke a to pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena VOP sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol prevzatý počas účinnosti VOP ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár si môžete stiahnuť vo formáte PDF kliknutím sem.